Зэрэг олгох журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 • Энэхүү журмыг Монголын Спорт Өрөлтийн Холбоо (цаашид “Холбоо” гэх)-ноос тамирчинд зэрэг олгоход даган мөрдөнө.
 • Зэргийг зөвхөн дотоодын тэмцээнд хэрэглэх бөгөөд энэ нь олон улсын тэмцээн уралдаанд оролцох нэг шалгуур болно.
 • Холбооны төлөвлөгөөнөөс гадуур явагдсан бусад тэмцээний амжилтууд спортын зэргийн болзолд хамаарахгүй.
 • Зэргийн үнэмлэхийг зөвхөн I, II зэргийн болзол хангасан тамирчдад олгоно.
 • Тамирчдын чансаа болон зэргийн мэдээллийг холбооны сайтад байршуулна.

Хоёр. Спортын зэрэг олгох үзүүлэлт

I зэрэг

 • Ганцаарчилсан төрлийн үндсэн 3 өрөлт (“3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл”) тус бүрт гүйцэтгэсэн хамгийн богино хугацааны нийлбэр дүн 10.99 секундээс доош байна. Өрөлтийн төрөл тус бүр 3 оролдлоготой.

II зэрэг 

 • Ганцаарчилсан төрлийн үндсэн 3 өрөлт (“3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл”) тус бүрт гүйцэтгэсэн хамгийн богино хугацааны нийлбэр дүн 11.00 -11.99 секундийн хооронд байна. Өрөлтийн төрөл тус бүр 3 оролдлоготой.

III зэрэг

 • Ганцаарчилсан төрлийн үндсэн 3 өрөлт (“3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл”) тус бүрт гүйцэтгэсэн хамгийн богино хугацааны нийлбэр дүн 12.00 – 12.99 секундийн хооронд байна. Өрөлтийн төрөл тус бүр 3 оролдлоготой.

IV зэрэг

 • Ганцаарчилсан төрлийн үндсэн 3 өрөлт (“3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл”) тус бүрт гүйцэтгэсэн хамгийн богино хугацааны нийлбэр дүн 13.00 – 15.99 секундийн хооронд байна. Өрөлтийн төрөл тус бүр 3 оролдлоготой.

V зэрэг

 • Ганцаарчилсан төрлийн үндсэн 3 өрөлт (“3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл”) тус бүрт гүйцэтгэсэн хамгийн богино хугацааны нийлбэр дүн 16.00 – 18.99 секундийн хооронд байна. Өрөлтийн төрөл тус бүр 3 оролдлоготой.

VI зэрэг 

 • Ганцаарчилсан төрлийн үндсэн 3 өрөлт (“3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл”) тус бүрт гүйцэтгэсэн хамгийн богино хугацааны нийлбэр дүн 19.00 – 21.99 секундийн хооронд байна. Өрөлтийн төрөл тус бүр 3 оролдлоготой.

VII зэрэг

 • Ганцаарчилсан төрлийн үндсэн 3 өрөлт (“3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл”) тус бүрт гүйцэтгэсэн хамгийн богино хугацааны нийлбэр дүн 22.00 – 24.99 секундийн хооронд байна. Өрөлтийн төрөл тус бүр 3 оролдлоготой.

VIII зэрэг

 • Ганцаарчилсан төрлийн үндсэн 3 өрөлт (“3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл”) тус бүрт гүйцэтгэсэн хамгийн богино хугацааны нийлбэр дүн 25.00 – 27.99 секундийн хооронд байна. Өрөлтийн төрөл тус бүр 3 оролдлоготой.

IX зэрэг

 • Ганцаарчилсан төрлийн үндсэн 3 өрөлт (“3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл”) тус бүрт гүйцэтгэсэн хамгийн богино хугацааны нийлбэр дүн 28.00 – 30.99 секундийн хооронд байна. Өрөлтийн төрөл тус бүр 3 оролдлоготой.

X зэрэг

 • Ганцаарчилсан төрлийн үндсэн 3 өрөлт (“3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл”) тус бүрт гүйцэтгэсэн хамгийн богино хугацааны нийлбэр дүн 31.00 – 33.00 секундийн хооронд байна. Өрөлтийн төрөл тус бүр 3 оролдлоготой.